Samen op weg naar
een gezonde leefstijl

Privacyverklaring

Stichting iRun2BFit

Stichting iRun2BFit, gevestigd aan De Limiet 15 D 4131 NR Vianen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Stichting iRun2BFit
De Limiet 15 D
4131 NR Vianen
0850475700
www.irun2bfit.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting iRun2BFit verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting iRun2BFit verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Hartslaggegevens voor het registeren van de fitheid van leerlingen;
  Onderdeel van ons lesprogramma is het afnemen van twee hartslaglopen (Zoladztest). Waarbij de 0- en 1-meting op klassikaal en individueel niveau geregistreerd wordt door de bevoegde docent bewegingsonderwijs. iRun2BFit gebruikt deze gegevens (volledig geanonimiseerd) om inzichtelijk te maken hoe de fitheid per school en landelijk is gesteld.
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar;
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@irun2bfit.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting iRun2BFit verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling voor het lesprogramma en ondersteunende middelen
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of speciale acties van onze aangesloten partners
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Stichting iRun2BFit analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting iRun2BFit neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting iRun2BFit) tussen zit.

Stichting iRun2BFit gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Office 365 pakket voor Word, Excel, Outlook en Powerpoint;
 • Mailchimp voor het verzenden van nieuwsbrieven, waar je op elk gewenst moment voor kan uitschrijven;
 • One-Drive voor het veilig online opslaan van persoonsgegevens en documenten;
 • Spyhunter 4 voor het bestrijden van Malware-virussen;
 • Hostnet voor het veilig opslaan van onze e-mails, maar ook voor het hosten van onze website en domeinnaam.
 • Wanneer jij contact met ons opneemt slaan we jouw gegevens op die we al eerder hebben genoemd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting iRun2BFit bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens bewaren we minimaal 5 jaar. Wij bewaren deze gegevens om aan het RIVM te kunnen aantonen wat ons bereik is geweest qua aantal scholen, docenten en leerlingen dat aan ons beweeg- en leefstijlprogramma heeft meegedaan. Hiermee kunnen we de impact van ons programma aantonen. Stichting iRun2BFit moet namelijk elke 5 jaar, als erkende interventie van het RIVM, kunnen aantonen wat het effect en impact van het programma is.
 • Daarnaast zijn we wettelijk verplicht om voor onze financiële administratie een bewaarplicht van 7 jaar te hanteren, conform de Belastingwet.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting iRun2BFit verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting iRun2BFit blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting iRun2BFit gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting iRun2BFit en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@irun2bfit.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting iRun2BFit wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting iRun2BFit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@irun2bfit.nl.

PARTNERS